Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE U NÁS

Nejstarší organizovanou pomoc potřebným poskytovala církev => církev reagovala zakládáním klášterů a kostelů (hladomorny, nemoci, epidemie) kláštery – útulky pro chudé, zmrzačené, staré byly to řádové nemocnice. První nemocnice byly nazývány ŠPITÁLY => původní fce poskytování střechy nad hlavou.
Přednostně byli přijímáni ti, kteří měli nadační nárok – odkázali mu majetek, dar (tomu klášteru). Zbylá místa byla doplňovány chudinou. nárůst způsobil, že se církev starala o ty nepotřebnější na sklonku středověku začaly objevovat jeptišky (bekyně), nesložily žádný kongregační slib, pečovaly o odložené děti, o nemocné. Nepracovaly za mzdu, byly odkázány na dary.

Filantropická činnost – dobrovolnictví, neměla zanedbatelný rozsah, byla o tom, že lidé chodili od domu k domu (na základě almužen).
- žebráci se uchylovali k větším městům (velká města vyháněla žebráky ze své hradby)
- v době renesance vzniká nová společenská třída = Měšťanstvo=> m. částečně přebíralo filantrop. iniciativy
- organizovaná léčebná péče se rozvinula se vznikem měšťanské správy.
- 1. nemocnici založili 1484 občané města pražského => Městský špitál
- 16.stol. zakládány 1. sirotčince, ústavy pro výchovu opuštěných dětí.
- 1637/ohřívárny pro chudáky (hlavně v zimě)

městské úřady dělí žebráky na:
o domácí - měli větší péči, větší prostor pro žebrání
o přespolní – ti druzí byli vyhnáni

- 16. -17. stol. zabrzdilo rozvoj na základě REKATOLIZACE
- 1620 Ferdinand I. založil největší Pražskou nemocnici => „Nemocnice u milosrdných bratří“
- 18.stol. Josef II. zrušil nevyhovující špitály z důvodu hygieny => místo nich zdravotně soc. instituce
- 1781 vydal pravidla a řád, které určovaly podmínky nově zřizovaných institucí
- vznikaly farní chudinské ústavy, byly financovány sbírkami, milodary
- 1868 chudinský zákon upravil povinnost obce pečovat o občany, které se ocitly v nouzi
- 19.stol. v důsledku INDUSTRIALIZACE dochází k rozvoji města zbídačování širokých vrstev obyvatel.

Narůstá soc. vrstva … „stroje berou práci“ - mnoho dětí nuceno pracovat ve velmi nízkém věku. (nárůst kriminality, žebroty, tuláctví)

- 1. vychovatelna pro chlapce vznikla v Praze v 19. stol.
- až do konce 19.stol. byla společnost přesvědčena, že chudobince jsou nejlepší formou městské soc. péče